Kroužky

 

Hravé tvoření

Kroužek je určen dětem od 4 let, kterým výtvarná činnost způsobuje radost. Náplní kroužku je seznámení s výtvarnými technikami a postupy. Pracují s přírodními materiály, s odpadovými materiály, vystřihují, lepí, malují na sklo a hedvábí, poznávají metody práce s ubrouskovou technikou, polymerovou hmotou apod.

Z vlastnoručně vytvořených drobností mají děti velkou radost. Výkresy, výrobky,  dárečky , ozdoby a přáníčka také využíváme při výzdobě školky.

 

 

 

 

 Moderní tance  "Tancujeme pro zdraví a radost"

Cílem kroužku je hravou formou rozvíjet pohybové schopnosti, vnímání hudby a zdravé držení těla. V hodině využíváme taneční pomůcky: ponpóny, stuhy, míčky, kruhy, orientálních šátky a mažoretkové tyče. Děti se mohou těšit na různé taneční styly a choreografie. Rodiče zveme na vystoupení v prvním a druhém pololetí. 

 

 

                                        Plavecká škola Plaváček

Bazén Tuchlovice je v provozu od 1.4.1994. Speciálním zařízením krytého  plaveckého bazénu Tuchlovice je roštové posuvné dno, které umožňuje nastavit, velmi rychle, potřebnou hloubku (od 0,7 m do 1,5 m). Bazén má rozměry 16 x 8  m.

Děti jsou při každé vyučovací hodině rozděleny do 4 skupin podle  znalostí a dovedností ve vodním prostředí. Zohledňovány jsou i pevné kamarádské  vztahy dětí nebo sourozenecké vazby. Metody výuky plavání směřují k cíli  zvládnout všechny pohybové dovednosti a znalosti bez jakýchkoliv stresů. K dětem  je přistupováno individuálně, bez nátlaku a velmi komunikativně. Nezbytnou  součástí dobře fungujících vztahů klidného a pohodového prostředí je úzká  spolupráce s pedagogickými pracovníky jednotlivých škol. Každý požadavek nebo  dotaz rodičů, je v rámci zvládnutelných možností kladně a ku prospěchu dítěte  vyřízen.

Každá paní ředitelka Plavecké školy má své know-how, které jednotlivé  školy odlišují. Neliší se v základních principech (t.j. odborné metodice výuky  plavání), ale diferencují se vstupním potenciálem bazénu (velikost bazénu, zázemí, prostředí, dostupnost apod.) a v přístupu k dětem. Děti, které plavou v Plavecké škole Plaváček, si během výuky stále povídají se svojí lektorkou plavání, seznamují ji se svými obavami a tím zároveń nejsou vystavovány strachu z vodního prostředí.J e samozřejmostí, že děti nejsou, jakýmkoliv typem  nátlaku, nuceny provádět cviky, které jim jsou nepříjemné a mají z nich  obavy.

Stálé opakování, ukazování, přímý kontakt lektorek s dětmi ve vodě následně vede k odbourávání všech prvotních strachů. Naopak děti, které měly častý kontakt s vodou ještě před zahájením kurzu plavání, jsou zdokonalovány v náročnějších až obtížných cvicích a dovednostech.

Cílem Plavecké školy Plaváček jsou spokojené děti,paní učitelky i  rodiče!

 

Předškoláček aneb Hrajeme si na školu

Je určen pro přeškolní děti, které 1x měsíčně docházejí do školy. Učitelky budoucích prvňáčků děti seznamují s prostředím školy a hravou formou je připravují na vstup do 1. třídy.

Zaměřují se na rozvoj sluchové a zrakové percepce, rozvoj grafomotoriky, myšlení a řeči, prostorové a pravolevé orientace, také trochu počítají, poznávají písmenka a plní mnoho zajímavých úkolů.

Vstupem dítěte do školy se mění dosavadní způsob života dítěte. Naším cílem je, aby tato změna byla radostná. Proto je pro nás pozvolné seznamování dětí se školou jednou z priorit.

 Angličtina "Hrou" pro předškoláky 

Jednou za týden probíhá formou řízené činnosti. Výuka probíhá ve třídě v ZŠ Bělohorská. Veškeré aktivity vychází ze zájmů a potřeb dětí a využitím metod prožitkového učení. Výuka probíhá ve spojení s hudbou, pohybem, říkadly a jednoduchou dramatizací.

Opakováním a procvičováním si děti upevňují základy anglického jazyka a své dovednosti využívají při komunikaci s rodiči, kamarády nebo na veřejném vystoupení v mateřské škole.

Angličtina je určena předškoláčkům, je placena z grantu MČ Prahy 6 - Jazyková šestka a pro děti je zdarma.