Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Letos bude opět probíhat zápis do prvních tříd na hlavní budově v ZŠ T. G. Masaryka, 
nám. Českého povstání 6, Ruzyně (nikoliv v budově ZŠ Bělohorská 174).
  

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2021/2022 se koná
ve dnech 7. a 8. dubna 2021 od 14:00 do 17:00 h.  

 

Pro osobní podání s využitím rezervačního systému využijte hlavní budovu ZŠ na nám. Českého povstání (týká se i pracoviště Bělohorská).

 

Jak přihlásit dítě do školy pro školní rok 2021/2022

Obecné informace:

 • Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud není povolen odklad. Mladší dítě je možné přijmout na základě doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení.
 • Je možné si zvolit libovolnou základní školu či školy, ale doporučujeme podat žádost na spádovou školu (spádové oblasti – https://www.praha6.cz/spadove_oblasti).
 • Žádost o přijetí je možné podat do více škol.
 • Žádost o přijetí ke školnímu vzdělávání včetně rezervace času do jednotlivých škol bude k dispozici k předvyplnění od 17. 3. 2021 na www.jakdoskoly.cz nebo v listinné podobě ve škole ve dnech zápisu.

 

Co budete potřebovat k zápisu:

 • Vyplněnou žádost o přijetí, případně vyjádření lékaře, doporučujeme vyplnit elektronicky na webu www.jakdoskoly.cz, zápis se tím urychlí.
 • rodný list dítěte k nahlédnutí
 • doklad o trvalém pobytu – OP žadatele, popř. výpis z evidence obyvatel (nájemní smlouva není považována za trvalý pobyt)
 • Zápis se koná bez přítomnosti dětí.

 

Termíny:

 • 7. 4. – 8. 4. 2021: odevzdání žádosti o přijetí, tím je zahájeno správní řízení.
 • 5. 5. 2021 v době od 14:00 do 16:00 h: školy umožní nahlédnutí do spisu dítěte.
 • 6. 5. 2021: zveřejnění výsledků zápisu ve 12:00 h pod unikátním registračním kódem dítěte formou seznamu přijatých dětí na webu školy.
 • 10. 5. 2021 v době od 14:00 do 16:00 h: v případě přijetí do dvou a více škol dodá zákon­ný zástupce do zvolené školy zápisový lístek a podepíše zpětvzetí žádosti o přijetí pro školu, do které jeho dítě nenastoupí.
 • 24. 5. 2021: škola sejme výsledky zápisu z webu školy.
 • Rozhodnutí o přijetí zákonný zástupce dítěte nedostává, dokument je součástí složky správ­ního řízení a na vyžádání lze získat jeho kopii.

 

Jak získat formulář pro přihlášení do ZŠ:

 • Elektronická verze - portál ÚMČ P6 www.jakdoskoly.cz
  - předvyplníte žádost o přijetí do ZŠ (data jsou uloženy v systému pro potřeby jednotlivých škol).
  - označíte vybrané základní školy (tisk pro každou školu zvlášť).
  - rezervujete čas pro odevzdání žádosti.
  - předvyplněnou žádost vytisknete, podepíšete a v den zápisu předáte ve vybrané/ných ZŠ.
 • Listinná podoba - vyplnění v ZŠ v den zápisu  - bez rezervace času (delší čekací doba)

 

 Příručka Jak přihlásit dítě do školy.pdf

 

Umístění žáků do 1. A (pracoviště Ruzyně) a 1. B (pracoviště Bělohorská) a případné losování přijatých dětí na jednotlivá pracoviště při ZŠ a MŠ T. G. Masaryka.

Naše spádová oblast má dvě školy – Základní školu Bělohorská 174 a Základní školu T. G. Masaryka, náměstí Českého povstání 6, Ruzyně. Do ZŠ Bělohorská budou přednostně přijaty děti ze spádové oblasti s poštovním směrovacím číslem 169 00. Do ZŠ T. G. Masaryka budou přednostně přijaty děti ze spádové oblasti s poštovním směrovacím číslem 161 00. Pokud se do ZŠ Bělohorská bude hlásit více dětí ze spádové oblasti s poštovním směrovacím číslem 169 00, než je možné pro příští školní rok do ZŠ Bělohorská přijmout, bude z uchazečů losováno. Z losování však budou vyřazeny a přednostně přijaty děti, které budou mít ve školním roce 2021/2022 v ZŠ Bělohorská sourozence. V ZŠ Bělohorská může být otevřena pouze jedna první třída s maximálním počtem 25 žáků.

Příklad:
Do ZŠ Bělohorská se přihlásí 35 dětí. 5 dětí z nich bude mít ve školním roce 2021/2022  v ZŠ Bělohorská sourozence. Od těchto 35 uchazečů se odečte 5 dětí (se sourozenci) a z těchto zbývajících 30 dětí se bude losovat 20 dětí, které budou do ZŠ Bělohorská přijaty. Zbývajícím 10 dětem bude nabídnuto místo v první třídě v ZŠ T. G. Masaryka.

V případě, že v ZŠ Bělohorská bude volné místo, bude možné zařadit do této školy děti ze spádové oblasti s poštovním směrovacím číslem 161 00. Důvodem tohoto opatření je skutečnost, že v ZŠ Bělohorská může být otevřena pouze jedna první třída s maximálním počtem 25 žáků.
V ZŠ T. G. Masaryka je možnost případně otevřít dvě první třídy.

 

Kritéria pro přijetí žáků do prvních tříd: 

 • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy. 
 • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníků). 
 • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části. 
 • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku).
 • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části.
 •  Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha. 

 

Na ZŠ Bělohorská bude otevřena jedna třída pro 25 dětí. A stejně tak na ZŠ T. G. Masaryka
v Ruzyni bude otevřena jedna třída pro 25 dětí.  
Ředitelka školy rozhodne o umístění žáků do 1. A (ZŠ T. G. Masaryka Ruzyně) a do 1. B  (ZŠ Bělohorská).

 

Žádost o odklad:

K žádosti o odklad je třeba přiložit doporučení od praktického lékaře a z pedagogicko psychologické poradny nebo
ze speciálně pedagogického centra a přinést v den zápisu do školy. Školní psycholog Mgr. Pavel Kšajt – 220612131- možno objednat na školní zralost.

 

Několik informací o naší škole ZŠ Bělohorská

 • Výsledky vzdělávání (testy SCIO) ukazují, že výuka je na naší škole velmi kvalitní.
 • Žáci, rodiče i pedagogové vysoce oceňují velmi příznivou, přátelskou a tvůrčí atmosféru na škole (dotazníkové šetření MAPA ŠKOLY)
 • Naše škola je malá, rodinného charakteru. Je v ní pouze pět ročníku, každý po jedné třídě.
 • Všichni, včetně nepedagogických zaměstnanců, se podílejí na vytváření kvalitního a bezpečného prostředí. 
 • Pedagogové se systematicky vzdělávají a rozšiřují svoji odbornost.
 • První a druhou třídu zpravidla vede jedna třídní učitelka, třetí třídu pak převezme třídní učitelka další a doprovází ji až do páté třídy. 
 • Matematika se u nás učí klasickým způsobem (nikoliv podle profesora Hejného). 
 • Čtení vyučujeme analyticko-syntetickou metodou, psaní formou vázaného psacího písma. 
 • Od první třídy se děti učí anglický jazyk.
 • Vybavení ICT je velmi dobré. Na škole máme počítačovou učebnu. K výuce využíváme také velkého počtu tabletů. Při distanční výuce jsme žákům vypomohli jejich zapůjčením. 
 • Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vlastní tělocvičnu, přejíždíme na výuku tělesné výchovy objednaným autobusem do haly v ZŠ T. G. Masaryka Ruzyně. K výuce TV využíváme také vhodného okolního prostředí (např. obora Hvězda).
 • Ve druhém a třetím ročníku se žáci účastní výcviku plavání.
 • Jsme zapojeni do projektu Sportík – trenéři do škol.
 • Na škole je žákům k dispozici školní knihovna k zapůjčení knížek, čehož děti hojně využívají.
 • V rámci vyučování chodíme se žáky do divadel, kin, navštěvujeme výstavy, organizujeme školní projekty, jezdíme na výlety a do škol v přírodě.
 • Pravidelně se s úspěchem naši žáci účastní různých soutěží (např. matematických, výtvarných).
 • Ve škole působí při výuce asistenti, speciální pedagog, jedenkrát měsíčně dochází psycholog z PPP Praha 6.
 • Školní družina je otevřena od 6:30 do 17:00.
 • Žáci mají možnost navštěvovat školní jídelnu. V jídelně není z kapacitních důvodů možný výběr z více jídel 
 • Obvykle pracují na škole v odpoledních hodinách zájmové kroužky pro děti. V loňském roce to byl například kroužek Jóga, Sborový zpěv, Flétna. 
 • Výroční zprávy školy jsou zveřejněny na našich webových stránkách v záložce ROZVRHY A DOKUMENTY. 
 • Virtuální prohlídku školy si můžete prohlédnout na našich webových stránkách po rozkliknutí záložky INFORMACE O ŠKOLE
 • S dalšími dotazy se můžete telefonicky obrátit na ředitelku školy Mgr. Danu Hudečkovou na číslo 737 501 723 nebo na třídní učitelku budoucích prvňáčků (zástupkyni školy) PaedDr. Lucii Hartovou na číslo 774 168 338.

Těšíme se na Vás.